Fysiotherapie Heusdenhout

Privacyverklaring

Privacyverklaring voor registratie persoonsgegevens

Ten behoeve van het opstellen van een behandelplan in onze praktijk voor fysiotherapie, Fysiotherapie Heusdenhout, zijn wij genoodzaakt om diverse persoonsgegevens van u te registreren. Bij de registratie daarvan zijn wij gehouden aan de wet AVG die per 25 mei 2018
de wet bescherming persoonsgegevens vervangt. Ten behoeve van deze wet stellen wij u met deze verklaring op de hoogte van de
doelen, methode, bewaartermijn van de gegevens en tevens geven wij aan welke gegevens wij van u verzamelen. In het geval van verstrekking van uw gegevens aan derden, zoals verwijzers, andere (para)medische disciplines en andersoortig
vragen wij uw nadrukkelijke toestemming. Belangrijk om te weten is dat u uw toestemming te allen tijd kunt intrekken.

Welke gegevens verzamelen wij van u?

Persoonsgegevens
– (achter)Naam
– Voorletters
– Geb.datum/Leeftijd
– Geslacht
– BSN nummer
Contact gegevens
– Woonplaats
– Telefoonnummer
– E-mail adres
Verwijs gegevens
– Behandelend huisarts
– Indien van toepassing: behandelend specialist
– Indien van toepassing: bewijsbrief/overdracht

Daarnaast kan informatie over uw klacht en kunnen afspraken die u maakt met
uw therapeut worden verwerkt in uw behandeldossier.

Bent u verplicht tot het verstrekken van deze gegevens?

Helaas kunnen wij zonder de verstrekking van uw gegevens geen behandelplan
voor u maken of declareren bij uw zorgverzekeraar. Echter, u beslist zelf of en
welke gegevens wij van u mogen verzamelen.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden gedurende 15 jaren bewaard bij Fysiotherapie
Heusdenhout, conform Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
(WGBO )

Beveiliging van uw gegevens

Uw gegevens verzamelen wij met Intramed Online. Het dossier dat wij met uwgegevens maken bewaren wij gedurende 15 jaren. Uw gegevens worden opgeslagen op een beveiligde externe server van Intramed Online. Deze server is
beveiligd tegen ongewenst gebruik middels een wachtwoord dat uitsluitend bij uw therapeut/onze medewerkers bekend is.
De maatschap Fysiotherapie Heusdenhout is verantwoordelijk voor een beveiligde opslag en doelmatige verzameling van uw gegevens. Dit zijn tevens de personen die u kunt aanspreken bij twijfel of vermoeden tot oneigenlijk gebruik van uw gegevens. Uw gegevens blijven tevens binnen de grenzen van de EU. Doordat wij gebruik maken van een beveiligde externe server borgen wij uw
gegevens en zijn deze te allen tijde weer terug te halen bij een eventuele crash van onze computers.

Uw rechten

U kunt de gegevens die wij van u registreren te allen tijde inzien en rectificeren. Wanneer u wenst dat wij de gegevens die wij van u bewaren vernietigen dan kunt u dat bij ons aangeven. U kunt tevens bezwaar tot overdragen van uw gegevens aan derden, zoals verwijzers of anderszins aan ons bekend maken. U kunt zich, in geval van vragen en problemen, wenden tot de verwerkingsverantwoordelijke van onze praktijk. De contactgegevens zijn als volgt:
basroovers@fysiotherapieheusdenhout.nl
Maar ook kunt u zich met een klacht wenden tot de daarvoor bevoegde autoriteit. Dit conform ons klachtenreglement. Ook heeft u het recht tot het indienen van een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.