Algemene Voorwaarden

Bekijk onze Algemene Voorwaarden

Navigatie

1. Doel en Wetgeving

Voor het opstellen van een behandelplan binnen onze fysiotherapiepraktijk, Fysiotherapie Heusdenhout, is het noodzakelijk om diverse persoonsgegevens van u te registreren. Deze registratie is in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die op 25 mei 2018 de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft vervangen. Deze privacyverklaring informeert u over de doelen, methoden en bewaartermijnen van de verzamelde gegevens, evenals uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens.

2. Verzamelde Gegevens

Wij verzamelen de volgende persoonsgegevens:

  1. (Achter)naam
  2. Voorletters
  3. Geboortedatum / Leeftijd
  4. Geslacht
  5. BSN-nummer
  6. Contactgegevens: Woonplaats, Telefoonnummer, E-mailadres
  7. Verwijsgegevens: Behandelend huisarts, Behandelend specialist (indien van toepassing), Bewijsbrief/Overdracht
    Bovendien kunnen details over uw klacht en afspraken met uw therapeut worden verwerkt in uw behandeldossier.

3. Toestemming en Verstrekking van Gegevens

Voor het delen van uw gegevens met derden, zoals verwijzers, andere medische disciplines en andere partijen, vragen wij uw expliciete toestemming. U heeft te allen tijde het recht om uw toestemming in te trekken.

4. Verplichting tot Gegevensverstrekking

Het verstrekken van uw gegevens is essentieel voor het opstellen van een behandelplan en het indienen van declaraties bij uw zorgverzekeraar. U behoudt echter de beslissingsbevoegdheid over welke gegevens we van u mogen verzamelen.

5. Bewaartermijn

Uw persoonsgegevens worden gedurende 15 jaar bewaard volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

6. Gegevensbeveiliging

Wij verzamelen en bewaren uw gegevens via Intramed Online. Deze gegevens worden gedurende 15 jaar opgeslagen op een beveiligde externe server van Intramed Online. Toegang tot deze gegevens is beperkt tot uw therapeut en onze medewerkers, die gemachtigd zijn met een wachtwoord. Fysiotherapie Heusdenhout is verantwoordelijk voor de veilige opslag en doelmatige verzameling van uw gegevens.

7. Uw Rechten

U heeft het recht om op elk moment uw geregistreerde gegevens in te zien en te corrigeren. Als u wilt dat we uw gegevens vernietigen, kunt u dat aan ons melden. U kunt bezwaar maken tegen de overdracht van uw gegevens aan derden, zoals verwijzers. Voor vragen en problemen kunt u contact opnemen met de verwerkingsverantwoordelijke van onze praktijk via basroovers@fysiotherapieheusdenhout.nl. Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens conform ons klachtenreglement.

Deze voorwaarden zijn van kracht vanaf [datum] en kunnen periodiek worden herzien om te voldoen aan wettelijke vereisten en praktijknormen.